Új rendeletek és módosítások
Downloads

Bánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló

8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ Bánd Község Önkormányzat képviselő testületének a helyi adókról szóló rendelete továbbiakban Rendelet az alábbi 2/A§-al egészül ki:

 

2/A § (1) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

 

(2) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

(3) Az adó beszedésére kötelezett a vendégéjszakák számról és a vendégéjszakát igénybe vevők számáról vendégkönyvet köteles vezetni. A vendégkönyv formájára kötelező alakiságot nem állapít meg e rendelet, azonban azt a megnyitáskor a jegyzőnél hitelesíteni kell.

 

(4) A vendégkönyv a következőket tartalmazza:

 

a)a vendég vezeték- és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, hontalan státusa

b)a vendég lakcíme, személyi igazolványának száma, külföldi illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, vízum vagy tartózkodási engedély száma,

c)szállás helyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja

d)a vendég aláírása

 

(5) A vendégkönyvben és az adóbevallásban foglalt adatok valódiságát az adóhatóság vagy az általa megbízottak ellenőrizni jogosultak.

 

2.§ A Rendelet 3§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

3.§ (1) A helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 1,4 %-a.

 

3. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

 

Bánd, 2016. november 24.

 

 

Steigervald Zsolt                                                                   dr. Láng Zsanett

  polgármester                                                                                jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2016. november 25.

 

                                                                                              dr. Láng Zsanett

                                                                                                    jegyző

 

webadmin - november 28 2016 Nyomtatás